تاریخچه انجمن اعضاء انجمن
انجمن سکته مغزی ایران در سال ۱۳۸۵ به عنوان یک انجمن علمی در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ثبت گردیده است.
 | تاریخ ارسال: 1399/11/7 |