برگزاری وبینار ثبت ملی سکته مغزی در ایران
دانشگاه علوم پزشکی تبریز با همکاری دانشگاه علوم پزشکی قم و انجمن سکته مغزی ایران برگزار می کند :
 
 | تاریخ ارسال: 1400/2/18 |