عضویت در سازمان جهانی استروک WSO
قابل توجه علاقمندان حوزه استروک جهت عضویت در سازمان جهانی استروک: پیرو تصمیم گیری هیات مدیره انجمن سکته مغزی ایران، جهت توسعه عضویت در سازمان جهانی استروک و بهره برداری از امتیازات و تخفیفات آن، بویژه امسال که کنگره جهانی استروک در وین با مشارکت بی سابقه WSO و ESO اردیبهشت ماه برگزار می شود و از طرف دیگر انتخابات بورد سازمان جهانی استروک برگزار خواهد شد به استحضار میرساند ۲۰ نفر از کسانی که حق عضویت شرکت در دوازدهمین کنگره ملی استروک را تا آخر بهمن ماه پرداخت نمایند به قید قرعه بطور رایگان به عضویت سازمان جهانی استروک در خواهند آمد.
 | تاریخ ارسال: 1399/11/6 |