کنگره فصلی سکته مغزی و پنجمین کارگاه آموزشی نوروسونولوژی در بیمارستان شهید بهشتی قم برگزار گردید

کنگره فصلی سکته مغزی به همراه پنجمین کارگاه آموزشی نوروسونولوژی توسط انجمن سکته مغزی ایران و با همکاری دانشگاه علوم پزشکی قم در بیمارستان شهید بهشتی قم درتاریخ ۷و ۸ آذرماه ۹۸ برگزار گردید.

 | تاریخ ارسال: 1399/11/6 |