آگهی دعوت مجمع عمومی عادی (نوبت اول)
موسسه انجمن علمی سکته مغزی و بیماریهای عروقی مغز و نخاع ایران با شماره ثبت۴۱۱۹۷شناسه ملی۱۴۰۰۶۶۵۳۹۰۵ بدینوسیله از کلیه اعضا پیوسته انجمن علمی سکته مغزی و بیماریهای عروقی مغز و نخاع ایران برای حضور در مجمع عمومی عادی (نوبت اول) که در روز پنجشنبه مورخ ۶/۰۷/۱۴۰۲ از ساعت ۱۲:۰۰ الی ۱۳:۰۰ به آدرس تهران -خیابان ولیعصر-ابتدای بزرگراه هاشمی رفسنجانی (نیایش) مرکز همایش های هتل قلب کدپستی ۱۹۹۵۶۱۴۳۳۱ تشکیل میگردد دعوت بعمل می آید. دستور جلسه: ۱- گزارش خزانه دار ۲- گزارش بازرس ۳- گزارش هیئت مدیره ۴-سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد.
هیئت مدیره انجمن علمی سکته مغزی و بیماریهای عروقی
 | تاریخ ارسال: 1402/6/10 |